انجام خدمات انبار و انبار گردانی توسط موسسه حسابداری تراز آذین اروند. انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع یا گسترش دادن مدت عرضه آن به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری حلقه ای از زنجیره تولید ، انتقال، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسط را درانتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف وسپس توزیع محلی برعهده دارند.

درصد زیادی از سرمایه سازمان ها را مواد اولیه و قطعات ،تجهیزات و کالاهای آن تشکیل می دهد. لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطلاعاتی برای کنترل موجودی های انبار و یا زمان به موقع جهت سفارش و میزان سفارش کالا بسیار ضروری بوده و با بهبود وضع انبارداری می توان از زیان های ناشی از بی دقتی در نگهداری کالا جلوگیری نمود و به میزان سود سازمان افزود. در حوزه های بهداشتی ،درمانی وبیمارستانها انبار ها با توجه به نوع کالا، لوازم مورد نیاز واحدهای تحت پوشش به انواع مختلف تقسیم می شوند که تمامی آنها از سیستم انبار داری گذر می کنند.

ایجاد یک سیستم صحیح انبارداری در سازمان مزایایی به شرح زیر را به دنبال دارد

 • با نظارت دقیق بر موجودی های انبار، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری و در نتیجه از ضرر و زیان های ناشی از تغییر قیمت ها یا خرابی و فساد کالاها جلوگیری می شود.
 • دریافت، استقرار، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به روش مطلوب و به سرعت و آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها به موقع تأمین می شود.
 • از سفارشات اضافی و تکراری جلوگیری می گردد.
 • اطلاعات مورد نیاز مدیران درزمینه میزان موجودی ها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو مناسب تهیه و باعث تسهیل شمارش می گردد.
 • با خرید به مقدار صرفه اقتصادی، از راکد شدن سرمایه جلوگیری به عمل می آید. در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح از کالاها ، اتلاف ضایعات به حداقل می رسد.
 • عملیات شمارش، صورت برداری و در نهایت انبار گردانی از موجودی ها و همچنین تعیین ارزش موجودی جنس در پایان سال به سهولت انجام پذیر است.

هدف از ایجاد انبار و اجرای انبارگردانی

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان های دولتی و چه در سازمان های خصوصی، تهیه، سفارش دهی، تحویل گیری و نگهداری و تحویل کالاهای مورد نیاز سازمان است.

انبار بعنوان یک جایگاه سازمانی در نمودار سازمانی کلیه سازمانها وجود دارد ، به همین دلیل ضمن اهمیت ویژه ای که این بخش در سازمان دارد به نظارت بیشتر ، حفظ ایمنی و استاندارد مربوطه نیازمند است .از طرفی بدیهی است که اگر مواد و لوازم در زمان مناسب در دسترس واحد مصرف کننده قرار داده نشود، در گردش کارکه از اهمیت خاصی برخودار است و قفه ایجاد خواهد شد.هرچند که در حال حاضر سیستمهای جدیدی در امور اداری و مدیریتی بوجود آمده و در حال استقرار هستند که هدف آنها حذف انبار و ایجاد روش کاری مبتنی بر انبار مجازی است، که نیاز است با مطالعه دقیق و با در نظر گرفتن تمامی عوامل، حرکت به سمت فوق را آغاز نمود.

شرح وظایف در انبار گردانی

 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه نظام نوین مالی در واحدهای تابعه
 • طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوری شیوه ها، رویه ها و روش های انبارداری نوین
 • نظارت بر اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای واحدهای تابعه و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان مربوطه
 • آموزش اصول وروشهای نوین انبارداری به انبارداران واحدهای تابعه و برگزاری آزمون های ادواری
 • ساماندهی ومدیریت امور انبارها با توجه به استانداردهای مربوطه
 • مدیریت بر فرآیند انبارگردانی پایان دوره مالی و تهیه گزارش کسری و اضافی انبارهای واحدهای تابعه دانشگاه
 • پیگیری در جهت توسعه مکانیزه نمودن فرآیند تحویل کالا به انبار و بالعکس
 • تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی پرسنل شاغل در انبارهای واحدهای تابعه
 • مشارکت در تدوین شاخص ها و چک لیست های نظارتی واحدهای تابعه
 • نظارت بر نگهداری و چیدمان صحیح کالاهای موجود در انبارها بر اساس استانداردهای موجود
 • تهیه موجودی انبار ستاد مرکزی و ارائه اطلاعات به اداره تدارکات جهت رعایت سفارش
 • نظارت بر حفاظت و ایمنی انبارهای واحدهای تابعه جهت جلوگیری از حوادث و کاهش ریسک ها و حوادث غیر مترقبه
 • نظارت بر صدور رسید انبار و حواله های صادره در سیستم نظام نوین مالی
 • همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های انبارداری
 • کنترل تاریخ مصرف اقلام مصرفی، دارویی، مواد آزمایشگاهی و بهداشتی انبارهای مرکزی
 • نظارت بر رعایت نقطه سفارش، میزان سفارش و موجود بودن ذخیره احتیاطی
 • تدوین جزوات آموزشی جهت اداره امور انبارهای واحدهای تابعه
 • همکاری در اجرای فرآیند انتخاب،‌ انتصاب و آموزش مسؤولین انبارها
 • فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
 • همکاری با اداره تدارکات در راستای کاهش هزینه های کالاهای مصرفی از طریق خرید متمرکز و کلی
 • مشارکت در تهیه و صدور بیمه نامه‌های مسؤولیت مدنی و حوادث انبارها سطح استان
 • مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی
 • شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق
 • سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی وپیش بینی نشده
 • راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان
 • انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت بر حسب دستور مافوق