حصین حاسب

تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴ه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران موضوع تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۹۵- و جزء¬های (۱)، (۲)، (۴)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنج (۵۷,۳۰۵) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۲ به میزان چهارهزار و بیست و چهار (۴,۰۲۴) ریال تعیین می‌شود.

تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۲ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و هفتصد و نود و چهار (۳,۷۹۴) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۴ هیات وزیران محاسبه و پرداخت می شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ تعیین می¬شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

تبصره ۱– در اجرای جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرح های طبقه بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام های پرداخت مربوط را در چهارچوب تبصره ماده مذکور، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

تبصره ۲- نظام های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تأیید شورای حقوق و دستمزد می رسد.


پندار سیستم

۵- حداقل حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار(۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد(۱۶.۰۳۴.۴۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال کمتر شود. در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده به مبلغ مذکور مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال به سقف تعیین شده، اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند معادل دویست و هفت میلیون و ششصد و شش هزار (۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰) ریال است.

عناوین اقلام پرداختی مشابه موضوع این تبصره در چهارچوب جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مشخص شده و از تاریخ تصویب شورای حقوق و دستمزد لازم الرعایه است.

۶- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۰۸/۰۸/۱۴۰۱) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود. حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می شوند، هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۱- مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود. این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.

تبصره ۲- مبلغ ریالی «تفاوت تطبیق‌های موضوع تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (الف) جزء (۱) بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» همانند سال ۱۴۰۱ معادل مبالغ تعیین‌شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۹۹‏/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۴۰۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن در حکم حقوق بدون تغییر باقی مانده و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ نمی‌شود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعمال و به صورت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج می‌شود.

۷- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور با اعمال امتیازات جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به نسبت سی سال خدمت، از هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰.۸۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۸- در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به مفاد ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب (۲۲۸۰) و (۱۰۵۰) و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر به ترتیب به میزان نه میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست(۹.۱۷۴.۷۲۰) ریال و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و دویست (۴.۲۲۵.۲۰۰) ریال تعیین می-گردد.

۹- مستمری والدین شهدا، با رعایت مفاد ماده (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معادل حکم حقوقی شهید تعیین می‌شود. بر این اساس به نسبت مدت کارکرد برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان کمتر یا برابر حداقل دریافتی موضوع بند ۵ این مصوبه است، به نسبت مدت کارکرد، به میزان هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال و برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان مشمول تفاوت تطبیق موضوع بند ۵ نیست معادل حکم حقوقی ایشان پرداخت خواهد شد.

۱۰- در اجرای بند (ل) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازوکار پرداخت حق محرومیت از مطب به افراد موصوف با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

محل تبلیغ شما

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید