بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مذکور ، ترتیبات اجرایی به شرح زیر مقرر می گردد :

ماده (۱) : تعاریف

۱- سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور

۲- ق.م.م : قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن .

۳- ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۴- گواهی مالیاتی : گواهی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار.

۵- سامانه : سامانه صدور الکترونیکی گواهی مالیاتی

۶- مراجع قانونی : اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ، اتاق های تعاون ، اتاق های اصناف و سایر مراجع قانونی صلاحیت دار صادر کننده کارت بازرگانی یا مجوز کسب یا کار .

۷- استعلام : استعلام مراجع قانونی صلاحیت دار از اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای در اجرای تکلیف مقرر در صدر ماده ۱۸۶ ق.م.م.

۸- دفتر امور مودیان : دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی .

۹- بدهی مالیاتی : بدهی قطعی شده اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه ؛ وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات های مستقیم ، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط .

۱۰ – پنجره واحد : درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس : My.tax.gov.ir

ماده (۲): تعیین قواعد و مقررات مربوط به صدور گواهی مالیاتی

نحوه دریافت و پاسخگویی به استعلام ، مواعد زمانی مربوط و وظایف سازمان و ماموران مالیاتی ، در این دستورالعمل مقرر شده است . تعیین مقررات ، قواعد ، ترتیبات و رویه های مربوط به ایجاد توسعه سامانه ، نظارت بر بهره برداری از آن ، بهبود مستمر فرآیند های کاری و تدوین دستورالعمل های مربوط بر عهده دفتر امور مودیان می باشد . پیاده سازی ، پشتیبانی و به روز آوری سامانه مورد نیاز ، بر عهده ادارات کل و دفاتر ذیربط در معاونت فناوری  اطلاعات است .

ماده (۳): پیش شرط دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی

با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتی از جمله ۱۶۹ ق.م.م. و آیین نامه اجرائی مربوط و ماده ۱۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی برای تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل  ، منوط به داشتن / تشکیل پرونده فعال در نظام مالیاتی است . ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی ، باید به عنوان بازرگان باشد .

ماده (۴): روش های دریافت استعلام

تمامی مراحل دریافت استعلام ، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی ، صرفاً باید به صورت الکترونیکی حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر  وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کار پوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان ، انجام شود . ارسال استعلام غیر الکترونیک ، در حکم عدم استعلام بوده و فاقد و جاهت می باشد.

ماده (۵): بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی

۱- در مورد اشخاص حقوقی ، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا ، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات های تکلیغی حقوق ، مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.

۲- در مورد صاحبان مشاغل ، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م) ، مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد ، مالیات های تکلیفی ، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط ، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد:

۲-۱- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی ؛ صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ، ملاک عمل می باشد .

۲-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم . تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی ، ملاک عمل می باشد .

۳- در مشارکت های مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند (۲) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد .

تبصره (۱): بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن ، در خواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی ، بر اساس مقرارت ماده ۱۸۲ ق.م.م یا قسمت اخیر ماده ۲۲ ق.م.ا) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست .

تبصره (۲): در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نمایند چنانچه رای مورد شکایت ، از طرف این مراجع ، نقض شده باشد ، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده (۲۵۷) ق.م.م (هیات هم عرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود .

تبصره (۳): چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد ، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد ، چنانچه مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد . معرفی نماید (رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است .

ماده (۶): فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام

پس از دریافت استعلام مراجع قانونی ، بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد :

۱- چنانچه بدهی های مالیاتی برای مودی شناسایی نشود ، گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود .

۲- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود ، اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود :

۲-۱- مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود .

۲-۲- مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال ، منبع / موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد .

۳- مودی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی ، با مراجعه به پنجره واحد ، نسبت به پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام  شده یا حسب مورد ارئه مدارک پرداخت های قبلی ثبت نشده در سیستم ، اقدام نمایند. پس از اقدام مودی ، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری بررسی های لازم انجام ، گواهی مالیاتی بصورت سیستمی صادر و برای مرجع قانونی استعلام کنند ارسال می شود .

۴- چنانچنه مودی ظرف مهلت ۱۰ روز اقدامی جهت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی های اعلام شده به عمل نیاورد ، پاسخ لازم مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مالیاتی به صورت سیستمی با ذکر میزان بدهی مالیاتی صادر و برای مراجع قانونی ارسال می شود .

۵- همزمان باصدور پاسخ استعلام برای مراجع قانونی (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره ( در قالب فرم استاندار مربوط) به روی پنجره واحد پنجره واحد برای مودی بارگذاری می شود .
تبصره : در مواردی که طبق قوانین و مقررات مربوط ، مواعد زمانی کوتاهتری برای پاسخگویی به استعلام تعیین شده باشد . این مواعد باید ملاک عمل قرار گیرد .
ماده (۷) : اعتبار گواهی مالیاتی
گواهی مالیاتی صادره در اجرای این دستور العمل ، به مدت سه ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار بوده و صرفا برای مراجع قانونی استعلام کننده قابل استناد می باشد . این گواهی ، مفاصا حساب مالیاتی محسوب نمی شود .
ماده (۸) : ابلاغ دستور العمل
این دستور العمل ،در (۸)ماده و (۴) تبصره تهیه شده و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لازم الاجرا می باشند .

برای دانلود فایل روی لینک کلیک کنید .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/07/01.png

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/07/02.pnghttps://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/07/03.png

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۱۸۰

 

 

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید